VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim pri uzatváraní zmluvných vzťahov v elektronickom obchode (eshop) prevádzkovanom predávajúcim na internetovej stránke www.plumeria.sk.

Zmluvné strany

Predávajúci:

 • obchodné meno: eXpertComp, s. r.o.
 • sídlo: Jána Hollého 107, 071 01 Michalovce
 • IČO: 45587370, DIČ: 2023053835
 • zápis v obchodnom registri OS Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 26788/V
 • kontaktná adresa elektronickej pošty: info@plumeria.sk  
 • adresa pre uplatnenie reklamácie, podanie sťažnosti alebo iného podnetu:  eXpertComp, s.r.o., Jána Hollého 107, 071 01 Michalovce alebo info@plumeria.sk   
 • kontaktné telefónne číslo +421917603759 v pracovných dňoch od 09:00 do 15:00 hod.
 • číslo bankového účtu pre bezhotovostné platby: 2923846660/1100 vedený v Tatrabanka, a.s., IBAN: SK3311000000002923846660
 • orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1, tel. č.: 055/6220 781, fax č.: 055/ 6224 547

Kupujúci:

Za kupujúceho sa na účely týchto VOP považuje:

- spotrebiteľ – pre potreby VOP sa za spotrebiteľa považuje fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ako aj s inými súvisiacimi predpismi; alebo

- podnikateľ – pre potreby VOP sa za podnikateľa v súlade so zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej ako „Obchodný zákonník“) považuje:

a) osoba zapísaná v obchodnom registri,

b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim - podnikateľom výslovne neupravené týmito VOP, príp. osobitnou zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj inými súvisiacimi predpismi SR.

Na kupujúceho v postavení podnikateľa sa vzťahujú všetky ustanovenia VOP s výnimkou článkov 6. (okrem bodu II. v článku 6, ktorý sa vzťahuje aj na kupujúceho v postavení podnikateľa), 7., 8. VOP. Pre úpravu týchto vzťahov sa medzi predávajúcim a podnikateľom (ako kupujúcim) uplatnia ustanovenia Obchodného zákonníka.

 

2. Tovar, cena tovaru

Hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby sú uvedené na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Predávajúci garantuje výšku ceny, ktorá je platná v čase vykonania objednávky. Všetky ceny sú zmluvné. V prípade uskutočnenia akcie, všetky ceny počas nej platia len do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránkach e-shopu predávajúceho.  

Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom týmto informuje pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

a) hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby sú uvedené na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

b) o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

c) kontaktné informácie predávajúceho sú uvedené v týchto VOP, ako aj na stránke elektronického obchodu predávajúceho; na týchto kontaktných miestach môže kupujúci uplatniť aj reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet a pod.,

d) celková cena tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť, sú uvedené na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

e) platobné podmienky, dodacie podmienky, lehota, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar sú uvedené v týchto VOP,

f) informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií sú v týchto VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

g) sťažnosti a podnety kupujúceho je možné odosielať emailom alebo poštou na kontaktné údaje predávajúceho, ktoré sú uvedené v týchto VOP. Tieto budú vybavené bezodkladne, a to najmä písomne,

h) informácie o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy, vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy, sú uvedené v týchto VOP, 

i) informácie o zodpovednosti predávajúceho za vady a o záruke poskytovanej predávajúcim tovaru alebo služby, najmä podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka, sú uvedené v týchto VOP,

 

3. Objednanie tovaru

Pre vykonanie objednávky kupujúci vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár, zvolí si miesto a spôsob doručenia tovaru, spôsob platby a po záverečnom zobrazení zadaných informácií a ich kontrole objednávku odošle. Podmienkou pre riadne zaregistrovanie objednávky predávajúcim je najmä vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávacom formulári zo strany kupujúceho na e-shope predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá v okamihu, keď predávajúci zašle kupujúcemu e-mail s názvom „Záväzné potvrdenie objednávky“, v ktorom bude uvedené najmä:  

 • identifikácia predávajúceho a kupujúceho,
 • číslo objednávky,
 • dátum a čas uskutočnenia objednávky,
 • názov tovaru, objednané množstvo, jednotkovú a konečnú cenu tovaru,
 • kupujúcim zvolený spôsob dopravy a platby, doručovaciu adresu,
 • cena prepravy / doručenia,
 • konečná cena objednávky, ktorú kupujúci zaplatí,
 • informácie o dodacej lehote, v ktorej bude tovar pripravený k preprave / odoslaniu.

E-mail s názvom „Záväzné potvrdenie objednávky“ slúži zároveň ako potvrdenie objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu budú kupujúcemu zasielané ďalšie informácie ohľadom stavu predmetnej objednávky.

Cenu tovaru si môže kupujúci overiť pri jednotlivom tovare. Poplatok za prepravu/doručenie budú kupujúcemu oznámené aj počas zadávania objednávky. Pred odoslaním objednávky bude zobrazená konečná cena za objednávku tovaru, ktorá pozostáva z ceny tovaru a súvisiacich poplatkov. Odoslaním objednávky kupujúci  túto konečnú cenu potvrdí.

Uzavretá kúpna zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej riadneho splnenia a nie je prístupná iným nezúčastneným stranám. Kupujúci má možnosť pred konečným odoslaním objednávky ju skontrolovať, prípadne opraviť. Kupujúci má možnosť sa kedykoľvek oboznámiť s informáciami o spôsobe vykonania objednávky v týchto obchodných podmienkach zverejnených na stránkach e-shopu predávajúceho.

 

4. Dodanie tovaru

Pri platbe za tovar na dobierku sa dodacia lehota počíta odo dňa prijatia objednávky predávajúcim, vo všetkých ostatných prípadoch odo dňa prijatia platby kupujúceho za objednaný tovar predávajúcim. Kupujúci je o dodacej lehote objednaného tovaru informovaný e-mailom v okamihu jeho odoslania. Tovar bude kupujúcemu dodaný spôsobom, ktorý si zvolí v objednávke, pričom má na výber niektorý zo spôsobov uvedených na webovej stránke www.plumeria.sk v sekcii „doprava a vrátenie tovaru“, kde je tiež k dispozícii cenník dopravného a ďalšie podmienky dopravy.

Zodpovednosť za poškodenie alebo stratu tovaru prechádza na kupujúceho momentom jeho dodania. Ak kupujúci neprevezme tovar pre dôvody na jeho strane (neschopnosť uhradiť cenu tovaru, nezastihnuteľnosť na dodacej adrese a pod.), znáša náklady spojené s opakovaným dodaním a predávajúci je oprávnený požadovať nahradenie vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov.

Tovar je oprávnená prevziať osoba disponujúca informáciou o identifikácii objednávateľa a čísle objednávky. Ku každej zásielke je priložený daňový doklad (faktúra), ktorý slúži zároveň ako záručný list.

Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prepravných možností dodaný v čo najkratšej dobe, obvykle v lehote uvedenej v „Záväznom potvrdení objednávky“.  Predávajúci sa zaväzuje splniť objednávku kupujúceho najneskôr do 30 dní od jej obdržania. Ak uplynie vyššie uvedená 30 dňová lehota a predávajúci objednávku nesplní, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy a predávajúci je povinný do 10 dní odo dňa odstúpenia vrátiť kupujúcemu všetko finančné plnenie, ktoré od neho vopred prijal, a to prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ sa nedohodnú inak.

Dodacia lehota tovaru je obvykle do 10 (desať) pracovných dní odo dňa doručenia e-mailu s názvom „Záväzné potvrdenie objednávky“, ak je objednaný tovar skladom u predávajúceho. V prípade dlhšej dodacej lehoty bude kupujúci o predpokladanom termíne expedície informovaný telefonicky alebo e-mailom najbližší pracovný deň po odoslaní objednávky.

Kupujúci je povinný tovar bezodkladne po jeho prevzatí skontrolovať. Ak zásielka vykazuje známky poškodenia, odporúčame ju odmietnuť a neprevziať, prípadne spísať s doručovateľom škodový protokol. Odporúčame spotrebiteľovi, aby nevyhadzoval obal pre prípad reklamácie, nakoľko môže byť dôležitý pre dokazovanie. Reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú spotrebiteľa práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa v čase odoslania tovaru nejednalo o rozpor s kúpnou zmluvou. Rozpor s kúpnou zmluvou predovšetkým znamená, že tovar nemá požadovanú kvalitu a úžitkové vlastnosti popisované predávajúcim, resp. výrobcom, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre tovar takého druhu obvyklé; že nezodpovedá požiadavkám právnych predpisov; nie je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a nezodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie tovaru uvádza alebo na ktorý sa tovar obvykle používa.

Ak kupujúci zistí nesúlad v predmete kúpy (doručený bol iný než zakúpený tovar), nekompletnosť tovaru, vadu tovaru alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavilo vonkajším poškodením obalu, je potrebné, aby bezodkladne uplatnil u predávajúceho reklamáciu. 

 

5. Platobné podmienky

 Spôsob platby si spotrebiteľ zvolí počas zadávania objednávky, a to z týchto možností:  

 • bezhotovostná platba cez internetové rozhranie banky Tatra pay,  
  • bezhotovostná platba platobnou kartou cez platobnú bránu Card pay,
 • bankový prevod na číslo účtu predávajúceho: 2923846660/1100, variabilný symbol je číslo objednávky, IBAN: SK3311000000002923846660,  
 • hotovosť za dobierku pri doručení tovaru

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, ak úhrada objednaného tovaru nebude poukázaná v prospech bankového účtu predávajúceho do štyroch dní odo dňa odoslania objednávky kupujúcim.

 

6. Odstúpenie od zmluvy

I.  Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy:

Podľa ust. § 7 ods. 1 zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení je spotrebiteľ oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa predchádzajúcej vety. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail); ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len "oznámenie o odstúpení od zmluvy"). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy nachádzajúci v závere týchto všeobecných obchodných podmienok.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto odseku sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, znáša aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Spotrebiteľ má v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy právo tovar rozbaliť a odskúšať, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Spotrebiteľ je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, avšak berie na vedomie a súhlasí s tým, že vynaloží maximálne úsilie na predchádzanie škodám, ktoré vzniknú:

 • vrátením poškodeného tovaru,
 • vrátením tovaru s evidentnými známkami užívania,
 • vrátením nečistého tovaru,
 • vrátením tovaru bez úplnej dokumentácie,

Spotrebiteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak nedodrží podmienky predchádzajúceho odseku, a najmä ak:

 • tovar vráti s vadami, ktoré spôsobil spotrebiteľ a/alebo
 • tovar vráti nekompletný a/alebo
 • tovar bude odskúšaný vo väčšom rozsahu ako je potrebné na zistenie jeho povahy, charakteristík a fungovania, čím dôjde k zníženiu jeho hodnoty,

je predávajúci oprávnený žiadať úhradu nákladov, ktoré zodpovedajú spôsobenému poškodeniu tovaru alebo zníženiu jeho hodnoty (pokiaľ je tovar ďalej predajný) alebo ktoré vynaložil na opravu tovaru a jeho uvedenie do pôvodného stavu. Odporúčame, aby spotrebiteľ originálne visačky výrobcu, originálne štítky výrobcu a iné príslušenstvo tovaru odstránil až po definitívnom rozhodnutí, že s tovarom bezvýhradne súhlasí a neplánuje využiť vyššie uvedené právo na odstúpenie od zmluvy.

V prípade rozhodnutia spotrebiteľa pre odstúpenie od zmluvy v záujme zrýchlenia tohto procesu odporúčame zaslať tovar na adresu predávajúceho spolu s formulárom na odstúpenie od zmluvy zverejneným na web stránke predávajúceho a s originálom nákupného dokladu.

V zmysle ust. 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. v platnom znení spotrebiteľ nemôže odstúpiť od  zmluvy, predmetom ktorej je:

a) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

II.  Právo predávajúceho na odstúpenie od zmluvy:

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

 

7. Záručné podmienky a reklamačný poriadok

Záručná doba na tovar začína plynúť jeho prevzatím spotrebiteľom a trvá 24 mesiacov. Záruka sa nevťahuje na poškodenie tovaru spôsobené jeho nesprávnym skladovaním, nesprávnym používaním alebo na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, a teda táto skutočnosť nemôže byť dôvodom na reklamáciu. Doklad o kúpe vydaný predávajúcim plní funkciu záručného listu. 

 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 • Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 • Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Ak sa vyskytne počas trvania záručnej doby na zakúpenom tovare vada, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným/neobvyklým užívaním alebo nevhodným skladovaním, ale vadou samotného tovaru, má kupujúci právo na reklamáciu tovaru. Takú reklamáciu môže kupujúci uplatniť u predávajúceho a oznámiť ju:

a) emailom na adresu predávajúceho: info@plumeria.sk alebo

b) poštou na adresu sídla predávajúceho: eXpertComp, s.r.o., so sídlom Jána Hollého 107,  071 01 Michalovce alebo

c) telefonicky na tel. č.: +421 917 603 759

a súčasne bez zbytočného odkladu odovzdať tovar osobne alebo zaslať reklamovaný tovar v originálnom obale (pokiaľ je to možné), prípadne v inom vyhovujúcom obale na jeho prepravu, so sprievodným listom obsahujúcim reklamáciu, alebo reklamačným formulárom dostupným na webovom sídle predávajúceho, obsahujúcim dostatočné označenie spotrebiteľa a predávajúceho, presné a úplné popísanie vady/vád tovaru a originál dokladu o kúpe na vyššie uvedenú adresu sídla predávajúceho. Takúto zásielku odporúčame poistiť a označiť slovom „REKLAMÁCIA“. Zodpovednosť za poškodenie tovaru z dôvodu nesprávneho zabalenia/obalu znáša kupujúci. Obsahom sprievodného listu/formulára by mal byť aj kontakt na kupujúceho, na ktorý mu predávajúci oznámi vybavenie reklamácie. V prípade jeho neuvedenia sa bude vychádzať z informácií uvedených v objednávke. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy toto právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

Predávajúci vybaví reklamáciu podľa možností bezodkladne, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu reklamovaného tovaru za nový výrobok.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Ak kupujúci reklamáciu uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu písomným zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho  vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci nie je povinný prijať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu  ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

O vybavení reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania zaslaním emailu, príp. telefonicky na kupujúcim  uvedený kontakt. Zároveň odošle predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu aj kópiu reklamačného protokolu. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

8. Ochrana osobných údajov

Uzavretím kúpnej zmluvy prostredníctvom e-shopu berie spotrebiteľ ako dotknutá osoba v zmysle § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) na vedomie, že na účely plnenia kúpnej zmluvy bude dochádzať k spracúvaniu jeho nasledovných osobných údajov: titul, meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, resp. adresa pobytu, číslo účtu a kód banky, e-mailový kontakt, telefonický kontakt. Predávajúci ako prevádzkovateľ poučuje spotrebiteľa o jeho povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje. Spotrebiteľ má v zmysle ust. § 28 Zákona najmä právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:  

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je spotrebiteľ oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f)  likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona,

h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu spotrebiteľa.

Písomnú žiadosť je potrebné zaslať na adresu prevádzkovateľa: eXpertComp, s.r.o., Jána Hollého 107, 07101 Michalovce, Slovenská republika.

Dotknutá osoba má aj ďalšie práva uvedené v ust. § 28 ods. 2 až 9 Zákona.

Osobné údaje budú sprístupnené nasledovným príjemcom:

Direct Parcel Distribution SK s.r.o., so sídlom: Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498; zápis: Obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 26367/B;

Slovenská pošta, a.s., sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zápis: Obch. reg. Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sa, vl. č.: 803/S;

Zásielkovňa s.r.o., sídlo: Šustekova 3697/49, 851 04 Bratislava, IČO: 48136999, zápis: Obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vl.č.: 105158/B.

Štátnym orgánom vykonávajúcim dozor nad ochranou osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika. Kupujúci má možnosť kedykoľvek prostredníctvom e-mailu alebo prihlásením sa do „užívateľskej sekcie“ na webovej stránke predávajúceho požiadať o zmenu poskytnutých údajov alebo o ukončenie ich spracúvania, zhromažďovania, či uchovávania.

 

9. Záverečné ustanovenia

Ďalšia komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim sa uskutočňuje elektronickou poštou (info@plumeria.sk) alebo telefonicky (t. č.: +421 917 603 759) v pracovných dňoch v čase od 09:00 do 15:00 hod.

Prípadné sťažnosti alebo podnety môže spotrebiteľ uplatniť písomne na adresu sídla predávajúceho, e-mailom na e-mailovú adresu predávajúceho info@plumeria.sk. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť sťažnosť alebo podnet do 30 dní od obdržania, o čom bude spotrebiteľa primeraným spôsobom informovať.  

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, sa budú spravovať podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.

V prípade sporu medzi predávajúcim a kupujúcim má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a to prostredníctvom subjektu alternatívneho riešenia sporov alebo platformy na riešenie sporov on-line, ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. 
Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné odo dňa ich zverejnenia a platia pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho a stávajú sa účinnými dňom ich zverejnenia na webovej stránke predávajúceho.


Tieto VOP nadobúdajú platnosť od 28.6.2016

eXpertComp, s.r.o.

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY [Stiahnúť]

 

REKLAMAČNÝ LIST [Stiahnúť]