Ochrana osobných údajov

Uzavretím kúpnej zmluvy prostredníctvom e-shopu berie spotrebiteľ ako dotknutá osoba v zmysle § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) na vedomie, že na účely plnenia kúpnej zmluvy bude dochádzať k spracúvaniu jeho nasledovných osobných údajov: titul, meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, resp. adresa pobytu, číslo účtu a kód banky, e-mailový kontakt, telefonický kontakt. Predávajúci ako prevádzkovateľ poučuje spotrebiteľa o jeho povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje. Spotrebiteľ má v zmysle ust. § 28 Zákona najmä právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:  

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je spotrebiteľ oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f)  likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona,

h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu spotrebiteľa.

Písomnú žiadosť je potrebné zaslať na adresu prevádzkovateľa: eXpertComp, s.r.o., Jána Hollého 107, 07101 Michalovce, Slovenská republika.

Dotknutá osoba má aj ďalšie práva uvedené v ust. § 28 ods. 2 až 9 Zákona.

Osobné údaje budú sprístupnené nasledovným príjemcom:

Direct Parcel Distribution SK s.r.o., so sídlom: Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498; zápis: Obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 26367/B;

Slovenská pošta, a.s., sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zápis: Obch. reg. Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sa, vl. č.: 803/S;

Zásielkovňa s.r.o., sídlo: Šustekova 3697/49, 851 04 Bratislava, IČO: 48136999, zápis: Obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vl.č.: 105158/B.

Štátnym orgánom vykonávajúcim dozor nad ochranou osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika. Kupujúci má možnosť kedykoľvek prostredníctvom e-mailu alebo prihlásením sa do „užívateľskej sekcie“ na webovej stránke predávajúceho požiadať o zmenu poskytnutých údajov alebo o ukončenie ich spracúvania, zhromažďovania, či uchovávania.